Ansvar

Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles «installasjonsmateriell» på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang som utgjør en brannfare. NOELKO - Norsk Elsikkerhetskontroll skal være med å bidra til at antall skader og ulykker med elektriske årsak reduseres.

 

Ansvar

 

Du som eier    

- og bruker av anlegget som skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

 

Du som leier

og bruker har et ansvar for det elektriske anlegget jf. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: Det er eier og bruker av anlegget som skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. Det bør forøvrig fremkomme av leiekontrakten hvem som har ansvar for vedlikehold av det elektriske anlegget. Dersom du som leietaker oppdager en feil på det elektriske anlegget, må du snarest melde fra om dette til eier.

 

Som bedriftseier

- har du ansvar for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, enten du eier eller leier.

I tilegg har du også plikt til å ha et internkontrollsystem som kan fange opp fare for at det oppstår skader, ulykker eller brann.

Alle foretak skal dokumentere at de har internkontroll/IK- system.

 

Den som installerer eller reparerer

- er ansvarlig for at arbeidet blir utføret i henhold til forskrifter og gjeldende normer.  Arbeidet skal dokumenteres i en samsvarserklæring, med underlagsdokumentasjon, til den arbeidet blir utført for. Som kunde er dette din dokumentasjon på at arbeidet er utført av fagfolk, hva som er blitt utført og hvordan og hvilke komponenter du har fått installert.

 

 

 Noelko AS som kontrollselskap utfører alle type kontroller på elektriske anlegg.

kontakt oss gjerne på telefon : 55102030 eller e-post: post@noelko.no


for et tilbud om kontroll.